Správa diagnostiky tratí

Správa diagnostiky tratí zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví traťového hospodářství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku železničního svršku a spodku, mostních objektů, měření prostorové průchodnosti tratí a tunelů, na kontrolu kvality materiálu a prací, na ověřování a zavádění nových technologií do provozu a další servisní činnosti (např. správu datových základen pasportních systémů, činnost Hlavního defektoskopického střediska, spolupráce na tvorbě norem, předpisů, atd.) pro potřeby generálního ředitelství a organizačních jednotek Správy železnic, státní organizace.

Pro zvyšování úrovně těchto činností byl v nedávné době zahájen provoz diagnostické jednotky DJ NDT pro nedestruktivní testování kolejnic, dále zaveden systém diagnostiky staničních dopravních kolejí měřicími drezínami typu MMD. Provozně je ověřován systém měření parametrů akustické drsnosti kolejnic s využitím vozíku SALAMANDER. V současné době jsou realizovány projekty pořízení nového měřicího vozu pro železniční svršek pro rychlost 200 km/h. a nové měřicí drezíny pro diagnostiku železničního svršku na regionálních tratích. Ve fázi přípravy se nacházejí projekty pořízení inspekčního vozidla pro prohlídky mostních konstrukcí a doplnění systému diagnostiky staničních dopravních kolejí o další drezíny typu MMD.

Nadále jsou ve spolupráci s odbornými útvary GŘ Správy železnic, státní organizace, rozvíjeny činnosti v oblasti diagnostiky, systému kvality, pasportních úloh a expertních systémů.

Služby:

Ověřování kvality

Diagnostické prostředky:

MVŽSv Měřicí vůz pro železniční svršek
MD Měřicí drezína
MMD.1 Malá měřicí drezína
Malý měřicí sytém MMS
Zkušební systém WPG NT
DJ NDT Diagnostická jednotka nedestruktivních technologií
MMD.2 Malá měřicí drezína
Fotogrammetrický stroj FS3