Ověřování způsobilosti dodavatelů

Posuzování a ověřování způsobilosti dodavatelů Správy železnic, státní organizace pro vyjmenované oblasti s prověřováním kvality prací, služeb a výrobků s využitím nástrojů a technik souboru norem ISO 9000 formou externích a interních auditů.

Ověřování způsobilosti opraven výměnných dílů zabezpečovacích zařízení

  • externí opravny výměnných dílů zabezpečovací techniky (do 31.12.2012)
  • interní opravárenská a diagnostická pracoviště
  • opravárenská pracoviště ČD, a. s.

Ověřování způsobilosti dodavatelů v oblasti třídící techniky

  • spádovištní zařízení,

Ověřování způsobilosti dodavatelů v oblasti speciálních železničních vozidel

  • údržba, opravy, modernizace, výroba
  • subdodávky

Ověřování způsobilosti kalibračních pracovišť Správy železnic, státní organizace a externích dodavatelů

  • posuzování v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025

Kontakt: Ing Vlach Josef, tel.: 972 646 431, e-mail: VlachJ@spravazeleznic.cz