Nezávislé posuzování bezpečnosti podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013

Centrum techniky a diagnostiky (CTD) provádí nezávislé posuzování bezpečnosti podle nařízení Komise EU č. 402/2013 jako interní Subjekt pro posuzování bezpečnosti (dále jen SPB) Správy železnic, státní organizace, typu B (dle ISO ČSN EN 17020). Působnost SPB je na území EU pro níže popsaný rozsah činností.

Nezávislá posuzování jsou prováděna na základě uznání způsobilosti SPB s číslem

DUCR-44393/15/Pr ze dne 3.8.2015, a to pro následující rozsah strukturálních a/nebo funkčních subsystémů a jejich částí: infrastruktura (INF), energie (ENE), traťové řízení a zabezpečení (CCT) a palubní řízení a zabezpečení (CCO) omezeně pro vyjmenovaná zařízení na kolejových vozidlech (mobilní radiostanice, ovládací skříňky, terminály DMI pro ETCS, včetně interface, bloků napájení, antén a anténních napáječů).

SPB provádí činnost posuzování podle interní pracovní instrukce PI-IMS-9, která popisuje veškeré procesy a postupy nezávislého posuzování a analýzy rizik posuzovaných změn na infrastruktuře železniční dopravní cesty Správy železnic, státní organizace.

Bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost drážních zařízení SPB stanovuje a prokazuje v souladu s Českou technickou normou ČSN EN 50126.

SPB posuzuje stanovení významnosti navrhovaných změn a provádí nezávislé posouzení u významných změn technických.

Z pohledu životního cyklu posuzovaných subsystémů jsou změny posuzovány v etapách návrhu koncepce systému, definice parametrů, podmínek použití, analýzy rizik, stanovení požadavků na systém, návrhu a zavádění změn, výroby zařízení, instalace zařízení, validace systému, přejímky systému, provozu a údržby systému, sledování výkonnosti systému, modifikací systému a vyřazování systému z provozu a jeho likvidace.

Z pohledu dokumentace, která je vyžadována pro posouzení, jsou změny posuzovány na základě předloženého návrhu či záměru, projektové dokumentace změn a dokumentů týkajících se identifikace známých a předpokládaných nebezpečí.

Shoda s bezpečnostními požadavky je posuzována v souladu s metodami České technické normy ČSN EN ISO/IEC 17020 a pro posouzení shody je vyžadována u technických změn dokladová část, která obsahuje zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení, protokoly o provedených Technických prohlídkách a zkouškách UTZ, průkazy způsobilosti UTZ, protokoly o provedených Hlavních prohlídkách mostů a tunelů a zápisy z Technickobezpečnostních zkoušek (TBZ).

Výstupem SPB je vydaná Zpráva o posouzení bezpečnosti (ZPB) pro rozsah vymezené a posuzované změny.

Podrobné informace, které se týkají procesu nezávislého posuzování u návrhu a realizace vašich změn vám poskytnou osoby oprávněné jednat a vydávat stanovisko na základě uznání způsobilosti a plné moci.


Jednajícími osobami ve věci nezávislého posuzování (na základě plné moci) jsou:
Ing. Miroslav Šídlo, tel.: 724 013 781, e-mail: SidloM@spravazeleznic.cz
Ing. Petr Gris, tel.: 702 224 096, e-mail: Gris@spravazeleznic.cz