Vedení organizační jednotky Centrum techniky a diagnostiky Správy železnic, státní organizace vyhlašuje a plně podporuje aktualizovanou politiku IMS, kterou schválilo a zavazuje se:

 • plánovat, udržovat a rozvíjet potřebnou kompetenci zaměstnanců CTD, udržovat jejich znalost systému IMS, poskytovat nezbytný výcvik a zvyšovat jejich povědomí v oblasti bezpečnosti informací a stejně tak zvyšovat i bezpečnostní povědomí u zainteresovaných stran;
 • vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje;
 • neustále zlepšovat a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech integrovaného systému managementu.

Pro dosažení těchto výsledků se vedení organizace zavázalo k plnění následujících principů:

 • Spokojenost interních a externích zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality práce CTD. Spokojenost zákazníka zajišťujeme pružnou reakcí na jeho požadavky, vstřícností, upřímnou komunikací a profesionálním přístupem.
 • Chráníme data interních i externích zákazníků před jejich zneužitím či odcizením či jinou neoprávněnou manipulací.
 • Uplatňujeme zásady managementu kvality, bezpečnosti informací a bezpečnosti ochrany zdraví při práci při plnění strategických cílů SŽ v souladu s etickým kodexem SŽ.
 • Průběžně kvalifikovaně zvažujeme, hodnotíme a minimalizujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti informací a ochrany zdraví při práci, a následně o nich informujeme naše zaměstnance i zainteresované strany.
 • Zlepšujeme výkonnost a efektivnost procesů na základě výsledků z řízení rizik, kontrol, auditů a běžné pracovní činnosti.
 • Integrujeme a koordinujeme bezpečnostní hlediska ve všech oblastech činností CTD jako součást odpovědnosti každého zaměstnance CTD.
 • Školíme a motivujeme své zaměstnance k zodpovědnému a etickému chování, odbornému a profesionálnímu přístupu a nestrannému a nezávislému jednání s uvědoměním si veškerých rizik.
 • Dodržujeme a plníme legislativní a normativní požadavky a implementujeme jejich změny do vnitřních předpisů a interních dokumentů IMS.
 • Sledujeme a vyhodnocujeme naše dodavatele z hlediska kvality dodávaných produktů nebo služeb a dodržování bezpečnosti informací.
 • Komunikujeme upřímně a čestně a spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami.
 • Všichni společně se podílíme na úspěchu CTD. Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce, a tím za poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům.
 • Uvedené principy budeme pravidelně přezkoumávat s přihlédnutím k novým požadavkům plynoucím z aktualizovaných strategických cílů SŽ a rostoucím požadavkům na kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance Centra techniky a diagnostiky Správy železnic, státní organizace.

Vydáno 10. 1. 2024