Vedení organizační jednotky Centrum techniky a diagnostiky Správy železnic, státní organizace plně podporuje vyhlášenou politiku integrovaného systému managementu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců i zainteresovaných stran organizace. Vedení organizace také vytvoří potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a zavazuje se neustále zlepšovat a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech integrovaného systému managementu.

Pro dosažení těchto výsledků se vedení organizace zavázalo k plnění následujících principů:

 • Bereme v úvahu principy kvality, bezpečnosti informací a ochrany zdraví při práci ve všech strategických rozhodnutích, projektech i cílech v souladu s nejvyššími etickými hodnotami.
 • Soustavně a kvalifikovaně vyhledáváme, hodnotíme a minimalizujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti informací a ochrany zdraví při práci a následně o nich informujeme naše zaměstnance i zainteresované strany.
 • Do integrovaného systému managementu jsou zahrnuty všechny zainteresované strany, se kterými naše organizace spolupracuje.
 • Zajišťujeme vhodné a bezpečné pracovní prostředí a podmínky a tím zlepšujeme řízení a výkonnost organizace ve všech oblastech integrovaného systému managementu.
 • Integrujeme a koordinujeme bezpečnostní hlediska ve všech oblastech činností organizace, jako součást odpovědnosti každého zaměstnance.
 • Spokojenost našich zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce.
 • Školíme a motivujeme své zaměstnance k zodpovědnému chování, odbornému přístupu a nestrannému a nezávislému jednání s uvědoměním si veškerých rizik.
 • Stimulujeme k neustálému zlepšování všech činností společnosti efektivněji, přesným vymezením a měřením, neustálým přezkušováním a zlepšováním procesů ve všech oblastech integrovaného systému managementu.
 • Vyhovujeme všem zákonům a nařízením, sledujeme jejich vývoj, vyhodnocujeme jejich plnění a přebíráme sociální a etickou zodpovědnost v prostředí, ve kterém pracujeme.
 • Rozšiřujeme principy našeho integrovaného systému managementu také směrem k našim dodavatelům a pravidelně je sledujeme a hodnotíme.
 • Komunikujeme upřímně a čestně a spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami.
 • Všichni společně se podílíme na úspěchu organizace. Každý zaměstnanec je proto zodpovědný za kvalitu své práce a tím za poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům.
 • V uspořádání těchto principů budeme stále pokračovat, a to poskytováním kvalitnějších služeb našim zákazníkům, které respektují potřebu kvality a informační bezpečnosti.

Management organizace je odpovědný za implementaci této politiky tak, aby vyhovovala všem platným zákonům a vyhláškám v oblasti kvality a informační bezpečnosti.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance Centra techniky a diagnostiky Správy železnic, státní organizace.

Vydáno 30.8.2021