Od Technické ústředny až k Centru techniky a diagnostiky


1957 – 1959 Zřízení Technické ústředny (TÚ)

Některé z činností, které zabezpečuje CTD, mají kořeny v padesátých letech 20. století. V rámci reorganizace resortu Ministerstva dopravy měly být činnosti technického, technologického a servisní charakteru, které bezprostředně nesouvisí s provozováním dráhy, vyčleněny do Technického zkušebního ústavu (TZÚ). Protože byl tehdejší název rozporován Československou akademií věd, byl dne 8. 6. 1957 změněn název na Technickou ústřednu (TÚ). Technická ústředna byla zřízena jako hospodářská organizace financována z centralizovaných nákladů drah. V začátcích pracovalo u TÚ 146 zaměstnanců a v čele stál náčelník, který měl dva náměstky.

Posláním technické ústředny bylo zajišťovat provoz, údržbu, obsluhu a modernizaci dosavadních technických prostředků železničního provozu v těchto oblastech:

 • železniční kolejová vozidla;
 • železniční svršek, spodek a mosty;
 • sdělovací a zabezpečovací zařízení;
 • energetická, tepelná a elektrotechnická zařízení;
 • technická a provozní zařízení;
 • normalizace a technický dozor;
 • vstupní kontrola materiálu a provozních prostředků;
 • zkoušení provozních prostředků.

1960 – 1962 Soumrak Technické ústředny

Dne 15. 09. 1959 zasedalo kolegium ministra dopravy, které rozhodlo soustředit významné činnosti ve Výzkumném ústavu dopravním (VÚD). Toto rozhodnutí vedlo k decentralizaci správy drah a bohužel i k zúžení rozsahu činností TÚ, která musela být rovněž přejmenována. Výroční zpráva ministerstva dopravy za rok 1961 charakterizuje TÚ následovně: „Posláním ČSD – Technické ústředny je plánování, nákup a přejímání ústředně opatřovaných základních prostředků železničního provozu, přejímání materiálu a náhradních součástí, hospodaření s finančními prostředky, vedení ústřední evidence nákladních vozů a jiných ústředně opatřovaných základních prostředků železničního provozu, přepravních pomůcek, vozové výstroje a výkon odborného dozoru na zařízení drah a podniků železniční dopravy.“

Rok 1962 je bohužel posledním rokem existence Technické ústředny jako samostatné organizační jednotky Československých státních drah (ČSD).

1962 – 1993 Projekčně konstrukční vývojová pracoviště

Po zrušení TÚ bylo zřízeno osm pracovišť, která byla základem pro založení Projekčně konstrukčních vývojových pracovišť na základě rozkazu ministra dopravy a spojů ze dne 5. 9. 1962. Jednalo se o tyto pracoviště:

 • PKVP-ZS, tj. zabezpečovací a sdělovací techniky, se sídlem v Praze;
 • PKVP-L, tj. lokomotivní hospodářství, se sídlem v Brně;
 • PKVP-V, tj. vozové hospodářství, se sídlem v Bratislavě;
 • PKVP-E, tj. železniční technicky, se sídlem ve Vrútkách;
 • PKVP-TH, tj. traťového hospodářství, se sídlem v Pardubicích;
 • PKVP-D, tj. dopravy a přepravy, se sídlem v Líních v Plzně.

Složitý název, který byl dán do vínku těmto institucím, byl převzat z tehdejších sovětských železnic (SŽD) a měl vyjadřovat jejich zaměření.

Projekčně konstrukční vývojová pracoviště byla počátkem sedmdesátých let rozpuštěna a část činností převzal tehdy již výborně zavedený Výzkumný ústav železniční, odborné útvary ČSD, samostatné výrobní podniky v rámci ČSD, jako např. MTH Praha pro traťové hospodářství nebo AŽD pro sdělovací a zabezpečovací zařízení.

1993 – 2008 Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC)

S rozdělením Československa přestaly od 1. 1. 1993 existovat i ČSD a po vzniku Českých drah se svého znovuzrození dočkala i Technická ústředna dopravní cesty (1. 9. 1993). Na počátku ji tvořily útvar ředitele, sekce tratí a budov (sekce 13) a sekce sdělovací a zabezpečovací techniky (sekce 14). O měsíc později přibyla i sekce elektrotechniky a energetiky (sekce 24). V roce 1996 byla založena sekce informačních systémů, která byla později, v roce 1999, přetvořena v sekci technické dokumentace.

V průběhu let došlo samozřejmě postupně, zejména v návaznosti na organizační změny v ČD k menším i větším změnám celé TÚDC. Zákon o vzniku akciové společnosti České dráhy, a.s., a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), v roce 2003 znamenal, že je třeba se zabývat důsledky těchto změn pro správu a rozvoj železniční dopravní cesty z hlediska nových vlastnických vztahů, odpovědností a kompetencí.

Dalším milníkem pro TÚDC byl datum 1.4.2005, kdy z rozhodnutí představenstva ČD, a.s. byla TÚDC transformována na organizační jednotku s názvem Technická ústředna Českých drah.

2008 – 2020 Začlenění TÚDC do struktury SŽDC

Nejvýznamnější změnou bylo ovšem od 1. 7. 2008 převedení činnosti provozovatele dráhy v oblasti provozuschopnosti k SŽDC. Tímto krokem se TÚČD, která byla součástí prodeje podniku, opět vrátila k původnímu názvu TÚDC a začlenila se nově jako organizační jednotka do tehdejší struktury SŽDC.

V tomto období má TÚDC celkem 6 útvarů: Úsek pro techniku a rozvoj, Úsek ekonomický, Úsek automatizační a telekomunikační techniky, Úsek elektrotechniky a energetiky, Úsek tratí a budov a Zkušební laboratoř TÚDC.

2020  Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Rok 2020 byl pro TÚDC zlomový. Dne 1. 4. 2020 byl z rozhodnutí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace (SŽ), změněn název organizační jednotky na Centrum telematiky a diagnostiky. Organizační začlenění CTD však zůstalo v rámci struktury SŽ stejné. Jak už nový název napovídá, změna byla vyvolána začleněním další oblasti do portfolia činností, a to železniční telematiky.

Současný název tak v sobě odráží, kam se až technická ústředna od padesátých let
20. století posunula. I přesto, že ji občas situace nepřála, si vybudovala silné jméno na poli technického servisu a diagnostiky v železničním sektoru. Navíc se vstupem automatizace, výpočetní techniky a telekomunikačních služeb na železnici dokázala rozšířit portfolio činností tak, aby držela krok s moderními trendy.

CTD je v současné době plně integrováno do struktury Správy železnic v rámci Úseku provozuschopnosti dráhy a zajišťuje s celosíťovou působností železniční telematiku, technickou diagnostiku a měření v celém spektru železniční dopravní cesty a technický servis pro železniční infrastrukturu ve všech etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu.

2023 Centrum techniky a diagnostiky

Dne 1. 4. 2023 byl z rozhodnutí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace (SŽ), změněn název organizační jednotky na Centrum techniky a diagnostiky. Organizační začlenění CTD zůstalo v rámci struktury SŽ stejné. Jak už nový název napovídá, změna byla vyvolána vyčleněním železniční telematiky z portfolia činností CTD.