Historie CTD

Centrum telematiky a diagnostiky


Původní Technická ústředna (TÚ) byla zřízena rozkazem ministra dopravy č. 47 ze dne 16.9.1957 s účinností od 1. července 1957 a jejím  úkolem  bylo obstarávat provozní část činností, která tvoří nedílnou součást provozních úkolů železniční dopravy. Byly to  konstruktérské práce, normalizace, typizace, unifikace konstrukcí železničních kolejových vozidel, jejich dílů a součástí, technické podmínky pro výrobu základních technických prostředků  železničního provozu, zásadní předpisy pro jejich provoz, údržbu a obsluhu. V roce 1958 byla působnost Technické ústředny rozšířena na celoodvětvovou působnost v oboru železniční dopravy.

Technická ústředna, tak jak ji známe dnes,  byla  zřízena ke dni 1. 9. 1993, jako Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) a později s účinností od 1. 4. 2005 nesla nový název Technická ústředna Českých drah (TÚČD) jako organizační jednotka Českých drah, a.s., kde byla zařazena do úseku náměstka GŘ pro dopravní cestu. V rámci organizačních změn a vzhledem k odkoupení části podniku České dráhy, a.s. byla tato organizační jednotka k 1.7.2008 převedena z ČD, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) a přijala svůj staronový název Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC).

TÚDC je nyní začleněna do úseku náměstka generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy a zajišťuje s celosíťovou působností technickou diagnostiku a měření v celém spektru železniční dopravní cesty a další technický servis pro železniční infrastrukturu, a to ve všech etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu. Má zavedený systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2000 a je držitelem certifikátu systému informační bezpečnosti dle normy ISO/IEC 27001:2005 v oboru diagnostika a technický servis železniční dopravní cesty. Výkon předmětu činnosti TÚDC je zajišťován prostřednictvím čtyř úseků a detašovaných pracovišť. Všechny úseky a detašovaná pracoviště TÚDC mají společný ekonomický a hospodářský servis. Činnosti a služby, které TÚDC zajišťuje, jsou v mnoha případech využitelné rovněž pro potřeby externích, mimodrážních firem a organizací, zejména při výstavbě a modernizacích železničních tratí, při výrobě, dodávkách a montáži výrobků a zařízení určených pro železniční provoz.

Činnosti jednotlivých úseků:

Úsek automatizační a telekomunikační techniky (UATT) zajišťuje servis v oblasti železniční zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniky z hlediska ověřování a zkoušek nových zařízení, diagnostiky a měření provozovaného zařízení, výkon správy telekomunikačního majetku a dokumentace a tvorby norem a provozních předpisů, metodickou a technickou podporu .
Úsek tratí a budov (ÚTAB) zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví tratí a budov u ČD, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku železničního svršku a spodku, mostních objektů, na kontrolu kvality materiálu a prací a na přípravu a zavádění nových konstrukcí, prvků a technologií do provozu drah. Dále spolupracuje s výkonnými a organizačními jednotkami Správy železnic, státní organizace.
Úsek elektrotechniky a energetiky (UEE) zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví elektrotechniky a energetiky, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku a měření elektrických a energetických zařízení, výkonnou metrologii a na přípravu a zavádění nových konstrukcí, prvků a technologií do provozu Správy železnic, státní organizace..

V rámci odborné působnosti plní TÚDC zejména tyto základní úkoly:
 • diagnostické a provozní měření stavu tratí, trakčního vedení, vybraných sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení, elektrotechnických a energetických zařízení, měření rádiových sítí včetně GSM-R a další specializovaná měření v oboru železniční dopravní cesty
 • ověřování nových zařízení, systémů a technologií dopravní cesty a jejich technické schvalování a zavádění do provozu
 • správa železničního telekomunikačního majetku ČD a Správy železnic, státní organizace.
 • řešení vybraných úkolů výzkumu a vývoje v oboru železniční telematiky se zaměřením na využití satelitní navigace v železničním provozu
 • tvorba a vydávání zaváděcích listů, jejich evidence, aktualizace a distribuce včetně správy ústředního registru zaváděcích listů sdělovací a zabezpečovací techniky a metrologie
 • sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti vybraných konstrukčních prvků tratí, sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky
 • certifikační činnosti na základě akreditací a pověření Správy železnic, státní organizace, nebo jiných orgánů a institucí
 • provádění auditů u specializovaných pracovišť a u vnějších i vnitřních dodavatelů
 • technické prohlídky a zkoušky elektrických určených technických zařízení
 • inspektorský dozor a revizní činnost pro neelektrická určená technická zařízení a vybraná technická zařízení
 • koordinace mezinárodních aktivit a účast zástupců TÚDC v mezinárodních organizacích a na mezinárodních jednáních
 • koordinační funkce při řešení normativní a předpisové činnosti a úkolů technického rozvoje v oboru železniční dopravní cesty i v dalších oblastech činnosti Správy železnic, státní organizace.
 • evidence, archivace, aktualizace a distribuce typové a závazné provozně technické dokumentace zejména v oboru železniční dopravní cesty
 • vybrané činnosti v oblasti aplikovaných SW programů pro správu zařízení dopravní cesty – pasportní systémy
 • správa a aktualizace základního lokalizačního číselníku M12
 • tvorba a správa grafických a geografických IS – topologická schémata kolejí (TSK), digitální přehledová mapa (DPM) a tématické mapy zařízení dopravní cesty
 • zastupování MD při předávání dat o dopravní cestě ČUZKu
 • s celosíťovou působností zabezpečení metodické, kontrolní a řídící činnosti na úseku výstavby, provozu a údržby diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel
 • přezkušování technické dokumentace zabezpečovacích zařízení, zejména pak závěrových tabulek a to převážně v kontextu s výstavbou a rekonstrukcemi železniční infrastruktury
 • nastavování kolejových obvodů a odstraňování nekorektních funkcí zabezpečovacích zařízení již provozovaných
 • přezkušování funkcí nově vybudovaných zabezpečovacích zařízení před jejich uvedením do provozu, provádění hodnocení bezpečnosti nových konstrukcí zabezpečovacích zařízení, nebo jejich změn
 • provádění měření souvisejících s kolejovými obvody a se zpětnou cestou trakčních proudů, provádění technických prohlídek a zkoušek po úpravách, změnách a rekonstrukcích zabezpečovacích zařízení
 • zajišťování výkonné metrologie v laboratořích a metodické řízení metrologie podle Metrologického řádu ČD a Správy železnic, státní organizace a zajišťování kalibrace a opravy elektrických a mechanických měřicích přístrojů a měřidel včetně speciálních drážních měřidel
 • odborné činnosti v oboru technologie a mechanizace traťových prací
 • vydávání osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek, způsobilosti k částečné demontáži a montáži čelisťových závěrů VZ 200, způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK
 • posuzování staveb a projektové dokumentace z hlediska řízení rizik dle ES č. 352/2009
 • spolupráce s vysokými školami a dalšími organizacemi a institucemi mimo ČD, a.s. a Správy železnic, státní organizace.