Pomoc při řízení rizik u změn, které podléhají posouzení bezpečnosti podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013

Pro nezávislé posouzení bezpečnosti podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 jsou vyžadovány dokumenty, které identifikují veškerá známá nebezpečí a navrhují způsob jejich usměrnění.

CTD nabízí navrhovatelům změn služby, které souvisejí s procesy řízení rizik.

Nabízená technická pomoc je určena organizačním jednotkám Správy železnic, státní organizace, které jsou v roli navrhovatelů změn, tj. stavebním správám, oblastním ředitelstvím a dalším správcům infrastrukturálních systémů a externím právnickým osobám, např. dodavatelům staveb a projekčním organizacím.

Výstupem této technické pomoci jsou dokumenty, které:

  • identifikují známá nebezpečí
  • stanovují kritéria pro individuální a společenské riziko pro proces řízení rizik
    (včetně technických systémů RAC-TS)
  • zdůvodňují rozhodnutí o významnosti nebo nevýznamnosti navrhované změny
  • popisují a dokumentují proces řízení rizik podle metod stanovených normou ČSN EN 50126
  • popisují a navrhují způsob usměrnění rizik uznávanými metodami Komise EU, které jsou vyžadovány Subjekty pro posuzování bezpečnosti

Kontakt: Ing. Dalibor Sojka, tel.: 972 626 260, e-mail: SojkaD@spravazeleznic.cz