Správa diagnostiky elektrotechniky

Správa diagnostiky elektrotechniky zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví elektrotechniky a energetiky u Správy železnic, státní organizace a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku a měření elektrických a energetických zařízení, výkonnou metrologii a na přípravu a zavádění nových konstrukcí, prvků a technologií do provozu Správy železnic, státní organizace.

V průběhu roku 2007 byly v správě zahájeny práce na kontrolách plynových rozvodů v budovách v okolí stejnosměrně elektrizovaných tratí, zvláště v místech, kde dochází k rozsáhlým modernizacím tratí. V těchto lokalitách díky nevhodně volené ochraně před účinky zpětných trakčních proudů ze strany vlastníků rozvodů může docházet k narušení těchto rozvodů díky elektrochemické korozi a to se všemi negativními důsledky (úniky plynu, možnosti výbuchu apod).
V souvislosti se zvyšováním rychlosti na tratích, zejména pak na koridorech vzrůstá potřeba provádění diagnostických měření při vysokých rychlostech, a to jak železničního svršku, tak i trakčního vedení. V souvislosti s těmito diagnostickými měřeními vyvstal problém nutnosti omezování pravidelné dopravy při těchto měřeních. Aby byl dopad do grafikonu co nejmenší, začala Technická ústředna dopravní cesty provádět tato měření jako společné jízdy měřicího vozu trakčního vedení a měřicího vozu pro železniční svršek. Touto organizací jízd je dopad do provozu minimalizován na nejmenší možnou úroveň, i když pro samotné CTD to znamená nárůst přeprav techniky a ostatních pravidelných měření díky rozdílným četnostem měření TV a železničního svršku.

Služby:

Akreditovaná zkušební laboratoř 
Kalibrace měřidel

Diagnostické prostředky:

MV PTZ
Mobilní laboratoř pro zkoušky EMC