Správa diagnostiky zabezpečovací a radiové techniky

Správa diagnostiky zabezpečovací a radiové techniky zajišťuje servis v oblasti železniční zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniky z hlediska ověřování a zkoušek nových zařízení, diagnostiky a měření provozovaného zařízení, výkon správy telekomunikačního majetku a dokumentace a tvorby norem a provozních předpisů, metodickou a technickou podporu.

správě probíhá v současnosti měření radiového rozhraní při akceptaci digitálního radiového systému GSM-R. Na řešení všech souvisejících úloh při přechodu z analogového na digitální radiový systém na železnici se podílí CTD, a to jak při zkouškách a zprovoznění vozidlového terminálu pro hnací vozidla, při spojení v analogovém a digitálním režimu a po dobu přechodného období provozu obou systémů, tak i při zlepšení příjmu signálu veřejných mobilních operátorů ve vybraných vlacích.
Středisko dokumentace CTD vypracovalo digitální přehledovou mapu (DPM) hlavních kolejí železniční sítě aktualizovanou v tomto roce pro využití v dalších úlohách. Dále aktualizovalo topologická schémata všech kolejí (TSK) jako základní grafický podklad pro zobrazení dalších pasportních úloh infrastruktury.
Podle podkladů CTD byla přijata Směrnice SŽDC č. 36 Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel.

CTD provádí nezávislé posuzování bezpečnosti podle Nařízení ES č. 352/2009. Nezávislé posuzování se provádí na základě uznání způsobilosti vydaného Drážním úřadem. Prováděná nezávislá posuzování bezpečnosti se týkají změn na pevné části železniční infrastruktury, tj. na železničním svršku, spodku, mostních konstrukcích, trakčním vedení, energetických zařízeních, elektrických sítích a rozvodech drah, zabezpečovacím zařízení a změn, které se týkají částí drážních vozidel, konkrétně vozidlových radiostanic, CAB rádií, GSM, GSMR a ERTMS subsystémů a vlakových zabezpečovačů.

Služby:

Dokumenty pro zhotovitele staveb 
Ověřování způsobilosti dodavatelů 
Posuzování bezpečnosti 
Pronájem počítačových učeben 
Řízení rizik 
Seznam doporučených zařízení ŽTI 
Všeobecné podmínky pro práce na kabelech Správy železnic, státní organizace
Zaváděcí listy SZT

Diagnostické prostředky

Vyhodnocovací vůz Správy železnic, státní organizace
MV RS
MV ERTMS