Měřící vůz ERTMS

Diagnostické systémy

1. Antény pro měření úrovně radiových signálů a antény pro účely ostatních zařízení

Celkem je na střeše vozidla rozmístěno 17 antén:

  • 3 antény pro vozidlovou radiostanici MTR10 (150 MHz, 450 MHz, GSM-R + GPS, GSM-P)
  • 2 antény pro datovou komunikaci ETCS
  • 9 antén pro měřicí účely (GSM-R, TRS, 150MHz)
  • 3 antény pro ostatní účely (CDMA, UMTS, komunikace EZS)
2. Evropský vlakový zabezpečovač ETCS
Umístění antény pro čtení balíz a Dopplerova radaru na podvozku MV ERTMS

MV ERTMS je osazen mobilní částí evropského vlakového zabezpečovače ETCS, která je schopna spolupráce s traťovou částí ETCS L1 a L2 a je vybavena specifickým přenosovým modulem typu LS (STMLS) pro umožnění jízdy na tratích, které nejsou vybaveny traťovou částí ETCS a pro zajištění kontroly bdělosti v módech ETCS, ve kterých je to požadováno. Verze SW odpovídá specifikacím ETCS pro verzi 2.3.0d.

Mobilní část ETCS je také doplněna o diagnostické rozhraní tvořené modulem ODL, který

umožňuje registrovat a zobrazovat údaje potřebné k diagnostice traťové a mobilní části ETCS. Modul ODL může být ovládán z jakéhokoliv počítače, který je připojen na datovou síť měřicího vozu a na kterém je nainstalována potřebná aplikace.

3. Diagnostika traťové části národního LVZ

MV ERTMS je vybaven vlakovým zabezpečovačem typu LS06, který je přes oddělovací zesilovače připojen k měřicí soupravě určené pro diagnostiku signálu traťové části národního liniového vlakového zabezpečovače.

4. Tester indikátorů horkoběžnosti
Umístění topných tělísek na podvozku

Tester horkoběžnosti slouží pro kontrolu funkce zařízení pro diagnostiky horkých ložisek a horkých kol. Základem jsou topná tělíska, která simulují teplotu horkých ložisek a horkých kol. Na diagnostickém počítači se nastavuje požadovaná teplota, na kterou mají topná tělíska topit, a zároveň se zde zobrazuje skutečná teplota těles. U horkých ložisek se nastavuje teplota s krokem 1°C, u horkých obručí je krok 10°C. Skutečná teplota tělísek se každou sekundu ukládá do datového souboru. Tato data slouží ke grafickému zobrazení nastavené a skutečné teploty na tělískách v závislosti na čase. Graf s teplotami lze zobrazit na diagnostickém počítači. Na monitoru je také informace o venkovní teplotě a informace o poruchových stavech (odpojení těles).

5. Dávkování písku

MV ERTMS umožňuje kromě klasického provozu pískovacího zařízení přepnout na možnost dávkování množství, které je používáno pro kontrolu stavu ovlivnění množství dodávaného písku na ovlivnění kolejových obvodů. Množství dodávaného písku pro kolo je nastaveno v rozsahu od 100g/30s do 500g/30s, odstupňované po 50g do rychlosti vozidla až 140 km/hod. Dodávané množství je po celou dobu pískování konstantní. Nastavení množství písku se provádí přes řídící automatiku.

6. Snímkování návěstidel

Jedná se o pilotní projekt vývoje systému kontroly viditelnosti návěstidel. Po jeho dokončení by mělo být umožněno koncovému uživateli dokumentovat viditelnost návěstidel z pozice strojvedoucího vlakové soupravy z předem definovaných vzdáleností. Takto pořízená data budou ve formě grafických souborů ukládána do databáze, odkud by pak byla přístupná přes webové rozhraní definovaným uživatelům pro prohlížení a vyhledávání.