Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2

Měřicí vůz pro železniční svršek je určen pro diagnostiku železničního svršku na tratích celostátních Správy železnic, státní organizace.

Technická specifikace vozidla

Označení vozidlaMVŽSv2
Délka vozu26,40 m
Hmotnost vozu55,00 t
Max. rychlost200 kmh-1

Měřicí technologie na vozidle

  • Měření geometrických parametrů koleje (GPK)
  • Měření příčného profilu kolejnic (ojetí kolejnic)
  • Měření mikrogeometrie kolejnic (vlnkovitost kolejnic)
  • Měření laterálního a vertikálního zrychlení ložiskových domků
  • Měření profilu štěrkového lože, osových vzdáleností mezi pojížděnou a sousedními kolejemi
  • Kontrola průjezdného průřezu
  • Snímkování tratí

Měřicí systémy a lokalizace

MVŽSv2 je vybaven jednotným lokalizačním systémem Správy železnic. Jedná se o synchronizační jednotku SU a o lokalizační systém MP Host. Oba systémy společně komunikují s hlavními měřicími systémy Plasser&Theurer po síti LAN. 

Synchronizační jednotka SU je měřicí zařízení s připojeným enkodérem, který je instalován na ložiskovém domku osy, a poskytuje všem měřicím systémům hardwarové dráhové čtvrtmetrové pulzy nebo přímo milimetrové pulzy. Do jednotky je připojena anténa na čtení RFID čipů, pro budoucí   identifikaci pevných značek v koleji osahující RFID čipy.

Lokalizační systém MP host je základním ovládacím pracovištěm diagnostických prostředků. Jedná se o multifunkční zařízení nadřízené všem připojeným měřicím systémům, ze kterého se ovládá spuštění všech měřicích systémů. Dalšími připojenými zařízeními jsou snímače automaticky detekovaných objektů na trati (přídržnice, magnetické značky), přijímač GNSS (Globální družicový polohový systém) a tiskárny pro případný tisk výstupních sestav z měření.

Měřicí systém pro měření geometrických parametrů koleje

Bezkontaktní inerciální měřicí systém geometrických parametrů koleje je založen na inerciální měřicí jednotce (IMU), doplněné informacemi GNSS. Návaznost na kolejnici a snímání příčného profilu kolejnic zajišťují 4 optické jednotky s lasery. Jedná se o hlavní měřicí systém vozu. Hodnoty veličiny GPK jsou snímány v kroku 0,25 m do maximální rychlosti 200 km.h-1.

Jednotlivé naměřené signály jsou vyhodnocovány průběžně během měření ve čtyřech vlnových pásmech (D0, D1, D2 a celkový signál) a splňují požadavky normy EN 13848-2. Během jízdy jsou zároveň vyhodnocovány závady GPK a počítány známky kvality jednotlivých parametrů GPK a celková známka kvality v souladu s normou ČSN 736360. Naměřená a vyhodnocená data jsou odesílána z vozu do vyhodnocovacího střediska, kde jsou dále zpracována a předávána do informačních systémů Správy železnic.

Měřicí systém příčného profilu kolejnic

Bezkontaktní systém měření příčného profilu kolejnic se skládá z pravé a levé měřicí jednotky, která je umístěná nad příslušnou kolejnicí. Každá jednotka obsahuje dva lasery, které osvětlují profil kolejnice a dvě kamery snímající polohu laserového paprsku z obou stran kolejnice. Systém automaticky během jízdy vyhodnocuje tvar a úklon kolejnice, její boční a svislé ojetí. Ve stejném okamžiku se ukládá laserem osvícený příčný řez kolejnice. Měření probíhá v kroku 1 m do max. rychlosti 200 km.h-1.

Vyhodnocená data jsou odesílána do vyhodnocovacího střediska, dále zpracovávána a předávána do informačních systémů Správy železnic.

Měřicí systém mikrogeometrie

Základem bezkontaktního měření mikrogeometrie povrchu hlavy kolejnice  je tříbodové laserové měřicí zařízení, uspořádané do asymetrické tětivy na hlavě koleje v její ose. Výsledky jsou vyhodnoceny ve 4 vlnových pásmech dle normy EN 13231-3. Systém umožňuje odhalování skluzových vln a monitoruje podélnou výšku kolejnic v nejkratších vlnových pásmech (1 – 3 cm, 3 – 10 cm, 10 – 30 cm a 30 – 100 cm). Vyhodnocené výsledky metodou efektivní hodnoty RMS (Root Mean Square) a metodou špička-špička P2P (peak-to-peak) po 0,25 m jsou předávány do informačních systémů Správy železnic.

Měřicí systém měření laterálního a vertikálního zrychlení ložiskových domků

Měřicí systém se skládá z jednoho horizontálního a dvou vertikálních snímačů zrychlení, které jsou umístěny na ložiskových domcích jedné nápravy podvozku vozidla. Snímače umožňují zaznamenávat a lokalizovat jakékoliv nerovnosti na jízdní dráze způsobující zrychlení. Maximální vzorkovací frekvence činí 25 000 Hz. Měřicí systém měří vertikální zrychlení až do hodnoty 1 278 ms-2. Výsledky měření hodnot zrychlení budou využity pro detekci míst s možnými nepříznivými dynamickými vlivy jízd vozidel, jako např. v místech kolejnicových styků, srdcovky výhybek apod.  Naměřená data budou vyhodnocena přímo během jízdy, následně budou odesílána do vyhodnocovacího střediska, dále zpracována a přenesena do informačního systému Správy železnic.

Měřicí systém pro měření příčného profilu stěrkového lože, osových vzdáleností mezi pojížděnou a sousedními kolejemi, a kontrolu průjezdného průřezu

Měřicí systém tvoří laserový skener bezpečnostní třídy 1, umístěný na čele měřicího vozu. Rotační laser skenuje 3000 bodů/otáčka při frekvenci 250 Hz. 

Data jsou pořízena během jízdy a vyhodnocena speciálním softwarem ve vyhodnocovacím středisku. Vyhodnocení průjezdného průřezu, osové vzdálenosti mezi kolejemi a profil stěrkového lože jsou odesílány do informačních systémů Správy železnic.

Systém čelního snímkování tratí

Systém snímkování koleje se skládá z kamery s extrémní citlivostí, která je umístěná na čele měřicího vozu. Snímkování se provádí v intervalu po 20 metrech.  Snímky jsou lokalizovány systémem měřicího vozu, uloženy a odeslány do vyhodnocovacího střediska. Následně jsou ukládány do informačních systémů Správy železnic.