Diagnostická jednotka DJ NDT

Diagnostická jednotka DJ NDT (DJ NDT) slouží k detekci zejménavnitřních defektoskopických vad kolejnic, kdy je nutné učinit příslušnáopatření k zajištění bezpečného a plynulého provozu na železničníchdrahách, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravnícesty, státní organizace (dále jen SŽDC) a dalších draháchprovozovaných SŽDC.

Diagnostická jednotka, složena ze tří vozidel – hnacího vozidla, měřícíhoa řídicího vozu, byla dodána firmou NDCon Logic, za spolupráce firemMAV KFV (Budapešť), Tvema (Moskva), PLR (Magdeburg) a CZ Loko(Česká Třebová). 

Hnací vůz (dále jen HV) – základem HV je původní čtyřnápravovýmotorový vůz řady 851, který je kompletně modernizovan. Kabinastrojvedoucího je konstruována pro práci 3 osob (strojvedoucí, pilota obsluha lokalizačního systému HOST). Na řídícím stanovišti jeumístěno centrální ovládání vozidla s vícenásobným řízeníma diagnostikou vozidla, včetně vlakového zabezpečovače a radiostanicesítě TRS a GSM-R. Je zde zabudován systém snímání obrazu tratě a jehopřenos do kabiny strojvedoucího a na stanoviště měřičů. 

Měřící vůz (dále jen MV) – rekonstrukce MV je provedena zečtyřnápravového vozu PostW. Pod vozem je vytvořen prostor pro měřícízařízení – měřící podvozek. Vůz je rozdělen na měřící místnost a prostorypro pomocná zařízení – tj. elektrocentrálu, nádrže na technologickouvodu (8 x 1 000 litrů), sklad a dílnu. 

Řídící vůz (dále jen ŘV) – rekonstrukce je provedena čtyřnápravovéhovozu PostW – na čele vozu s ruční brzdou vzniklo řídící stanovištěstrojvedoucího. Ve voze jsou tři jednolůžková kupé včetně sociálníhozařízení s uzavřeným odpadním systémem, s jídelním koutema konferenční místností. V zadní části vozu jsou nádrže s technologickouvodou (4 x 1 000 litrů).Měřící podvozek – speciální měřicí podvozek, umístěný na měřicímvoze, je určen k umístění a vedení sond měřících systémů a zabezpečujejejich používání ve správné a požadované poloze.

Základní technické údaje DJ NDT:

nejvyšší přepravní rychlost 110 km/h-1
rychlost soupravy při měření až 70 km/h-1
celková hmotnost soupravy 150,36 t
celková délka soupravy přes nárazníky 73,80 m
šířka vozidel 2,88 m
množství technologické voda na jednotce 12 000 l
plánovaný denní výkon měření cca 200 km
Měřící systémy

Ultrazvukový systém UT – se skládá ze dvou ližin, které jsounamontovány na měřícím podvozku. Na každé ližině je umístěno celkem9 ultrazvukových sond pro každý kolejnicový pas. Sondy jsouprostřednictvím kabelů spojeny s ultrazvukovým defektoskopem.Poloha a natočení UT sond umožňuje kontrolu kolejnicových pásů nejenv ose kolejnic ale i v celé šířce hlavy kolejnice.

Systém vizuální kontroly VT – je bezkontaktní vysokorychlostní optickýsystém určený pro trvalý záznam snímku povrchu kolejnic z obou stran.Je tvořen čtyřmi řádkovými kamerami s osvětlením LED, které zajišťujídostatečné množství světla pro krátké expoziční doby. Systém umožňujedetekovat změny profilu či výšky kolejnice a rovněž i kolejnicové styky,svary a otvory pro spojkové šrouby. Je umístěn na běžném podvozkuměřícího vozu.

Systém vířivých proudů ET – je určený pro zjišťování a detekovánípovrchových vad. Kontrolní systém je optimalizován pro detekcia vyhodnocení poškození hlav kolejnic. Ke kontrole pojížděných plochkolejnic slouží vždy 4 snímače vířivých proudů na každé kolejnici.Hodnocení se provádí až do hloubky 2,7 mm. U SŽDC je využívánzejména pro vyhledávání a vyhodnocení vad 2221 Head Checking.Systém je uchycen k rámu měřícího podvozku a napojen na pneumatickýsystém vozu, který umožňuje jeho automatické zvedání a spouštění(např. ve výhybkách a výhybkových konstrukcích).