Měřicí vůz pro diagnostiku tělesa železničního spodku s využitím georadarové metody.

Princip měření georadarem

Princip této metody spočívá ve vysílání a přijímání odražených radarových vln od fyzikálních rozhraní, ta tvoří např. geologická rozhraní, hladina podzemní vody, podzemní dutiny atd. Rychlost šíření elektromagnetických vln je dána především relativní permitivitou prostředí. Permitivitu zemin do vysoké míry ovlivňuje i obsah vzduchu a vody. Při zvýšení obsahu vody se permitivita prostředí zvyšuje.

Metodika měření georadarem

Měřící jednotka SIR-30 je namontována uvnitř měřícího vozu a propojena s anténami, které jsou osazeny pod vozem. Vzájemný rozestup antén je 90 cm a jsou zavěšeny 13 cm nad spojnicí temen kolejnic. Měření je prováděno v režimu, kdy jedna anténa slouží zároveň jako vysílač a přijímač radarového vlnění a druhá slouží pouze jako přijímač odraženého signálu z antény první. Záznam je tvořen jednotlivými stopami se vzorkovací frekvencí 4 stopy (záznamy) na jeden metr. Takto pořízený záznam umožňuje zachytit poruchy o délce kolem 2,5 metrů a větší. Hloubkový dosah se v závislosti na permitivitě zemin pohybuje mezi 1,5 – 2,5 m.

Georadarová metoda umožňuje určit

  • kontinuální průběh pláně tělesa železničního spodku
  • kontinuální průběh zemní pláně
  • kontinuální tloušťku konstrukční vrstvy
  • kontinuální tloušťku podkladní vrstvy
  • problémová místa v tělese železničního spodku
  • vhodná místa pro umístění sond geotechnických zkoušek
  • velikost sedání vrstev v tělese železničního spodku
  • železobetonové objekty a dutiny v tělese železničního spodku

Základní technické údaje

Rychlost měření0 až 130 km.h-1
Hmotnost39 t
Délka přes nárazníky24 500 mm
Maximální výška4 050 mm
Nejmenší poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí150 m