Posuzování bezpečnosti

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nezávislé posuzování bezpečnosti podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013

Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) provádí nezávislé posuzování bezpečnosti podle nařízení Komise EU č. 402/2013 jako interní Subjekt pro posuzování bezpečnosti (dále jen SPB) SŽDC, s.o. typu B (dle ISO ČSN EN 17020). Působnost SPB je na území EU pro níže popsaný rozsah činností.

Nezávislá posuzování jsou prováděna na základě uznání způsobilosti SPB s číslem

DUCR-44393/15/Pr ze dne 3.8.2015, a to pro následující rozsah strukturálních a/nebo funkčních subsystémů a jejich částí: infrastruktura (INF), energie (ENE), traťové řízení a zabezpečení (CCT) a palubní řízení a zabezpečení (CCO) omezeně pro vyjmenovaná zařízení na kolejových vozidlech (mobilní radiostanice, ovládací skříňky, terminály DMI pro ETCS, včetně interface, bloků napájení, antén a anténních napáječů).

SPB provádí činnost posuzování podle interní pracovní instrukce PI-IMS-9, která popisuje veškeré procesy a postupy nezávislého posuzování a analýzy rizik posuzovaných změn na infrastruktuře železniční dopravní cesty SŽDC.

Bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost drážních zařízení SPB stanovuje a prokazuje v souladu s Českou technickou normou ČSN EN 50126.

SPB posuzuje stanovení významnosti navrhovaných změn a provádí nezávislé posouzení u významných změn technických.

Z pohledu životního cyklu posuzovaných subsystémů jsou změny posuzovány v etapách návrhu koncepce systému, definice parametrů, podmínek použití, analýzy rizik, stanovení požadavků na systém, návrhu a zavádění změn, výroby zařízení, instalace zařízení, validace systému, přejímky systému, provozu a údržby systému, sledování výkonnosti systému, modifikací systému a vyřazování systému z provozu a jeho likvidace.

Z pohledu dokumentace, která je vyžadována pro posouzení, jsou změny posuzovány na základě předloženého návrhu či záměru, projektové dokumentace změn a dokumentů týkajících se identifikace známých a předpokládaných nebezpečí.

Shoda s bezpečnostními požadavky je posuzována v souladu s metodami České technické normy ČSN EN ISO/IEC 17020 a pro posouzení shody je vyžadována u technických změn dokladová část, která obsahuje zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení, protokoly o provedených Technických prohlídkách a zkouškách UTZ, průkazy způsobilosti UTZ, protokoly o provedených Hlavních prohlídkách mostů a tunelů a zápisy z Technickobezpečnostních zkoušek (TBZ).

Výstupem SPB je vydaná Zpráva o posouzení bezpečnosti (ZPB) pro rozsah vymezené a posuzované změny.

Podrobné informace, které se týkají procesu nezávislého posuzování u návrhu a realizace vašich změn vám poskytnou osoby oprávněné jednat a vydávat stanovisko na základě uznání způsobilosti a plné moci.


Jednajícími osobami ve věci nezávislého posuzování (na základě plné moci) jsou:
Ing. Miroslav Šídlo, tel.: 724 013 781, e-mail: miroslav.sidlo@tudc.cz
Ing. Rudolf Půlpán, tel.: 724 071 345, e-mail: rudolf.pulpan@tudc.cz